Discovery certificate for object 2016aqw
TNS Astronomical Transient Report No. 1226 [ 2016TNSTR.167....1L ]

Date Received (UTC): 2016-03-01 14:45:03
Sender: Mr. Guoyou Sun
Reporting Group: XOSS     Discovery Data Source: XOSS

Jiaxin Lou, Di Hu, Qianzhen Qiao, Wei Gao, Xi Liao, Sheng Liu, Shuzhang Li, Yang Shen,Ang Li, Liangjian Liao, Haochen Xue, Kui Yuan, Xiaowei Zhang, Cheng Ji, Yunxiang Yu, Qi Hui, Luze Li, Xiaobing Wang, Bin Tian, Qiang Yin, Guoyou Sun, Xing Gao report/s the discovery of a new astronomical transient.

IAU Designation: SN 2016aqw
Coordinates (J2000): RA = 10:55:53.830 (163.974292) DEC = +36:51:48.00 (36.863333)
Discovery date: 2016-02-29 20:12:10.000 (JD=2457448.3417824)

Potential host galaxy: PGC 32850

Remarks: Using an unfiltered CCD + Celestron C14 Schmidt-Cassegrain telescope D=356-mm @f/6.9.

Photometry

Discovery (first detection):
Discovery date: 2016-02-29 20:12:10.000
Flux: 18 VegaMag
Filter: Clear-
Instrument: Other
Telescope: Other

Remarks: Using an unfiltered CCD + Celestron C14 Schmidt-Cassegrain telescope D=356-mm @f/6.9.

Last non-detection:
Last non-detection date: 2016-02-26 21:09:06
Limiting flux: 19 VegaMag
Filter: Clear-
Instrument: Other
Telescope: Other

Remarks: Using an unfiltered CCD + Celestron C14 Schmidt-Cassegrain telescope D=356-mm @f/6.9.

Archival info: DSS
Remarks: Nothing is visible at this position on archival images taken on the DSS(POSS-II Red) from May.15,1985(limiting mag about 20.5).

Details of the new object can be viewed here: https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2016aqw