Classification certificate for object 2019brd
TNS Classification Report No. 3642 [ 2019TNSCR.376....1Z ]

Date Received (UTC): 2019-03-13 12:09:30
Sender: Dr. Jujia Zhang
Group: PTSS

Jujia Zhang, Xiliang Zhang(YNAO); Zhijian Xu, Wenxiong Li(THU), Hanjie Tan(NCU), Bin Li (PMO), Zhitong Li(THU), Xiaofeng Wang(THU), Haibin Zhao(PMO), Lifan Wang (PMO/TAMU) report/s a classification of object: SN 2019brd

Type: SN Ia
Redshift: 0.058

Remarks: The spectrum matches SN Ia at around the maximum (e.g., SN 2006cf at t = +3d, via SNID).

The following Classification spectrum was provided:

Obsdate: 2019-03-12 19:12:00
Instrument: YFOSC
Telescope: Lijiang 2.4m telescope - Yunnan Obsvervatories

Details of the object and its spectra can be viewed here: https://wis-tns.weizmann.ac.il/object/2019brd